Pravilnik o radu sa reprezentativnim vaterpolo selekcijama

Na osnovu člana 27 Statuta vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore (VPSCG), Upravni odbor VPSCG (UO VPSCG), , a na predlog Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG (SS VPSCG), na sjednici održanoj dana 23.03.2015.godine u Podgorici u s v o j i o je

P R A V I L N I K
O RADU SA REPREZENTATIVNIM VATERPOLO SELEKCIJAMA VPSCG

I. Uvodne odredbe

Član 1.
Ovim Pravilnikom reguliše se rad reprezentativnih vaterpolo selekcija VPSCG (reprezentacije) i opis poslova, prava i dužnosti organa i pojedinaca u okviru VPSCG u njegovom sprovođenju.

Član 2.
Osnovna načela na kojima se zasniva ovaj Pravilnik su:
- igranje u reprezentaciji je najveća čast i dužnost svakog igrača;
- učestvovanje u radu sa reprezentacijama po svim vidovima aktivnosti najveća je čast i obaveza svakog člana VPSCG;
- osiguravanje uslova za rad reprezentacija je osnovna dužnost i zadatak VPSCG;
- interes reprezentacije prioritetan je i iznad svakog drugog interesa članova VPSCG.

Član 3.
VPSCG na takmičenjima (zvaničnim i prijateljskim) u zemlji i inostranstvu predstavljaju:
1. “A” seniorska reprezentacija, shodno pravilima i programima FINA, LEN i COMEN
2. Univerzitetska reprezentacija, shodno pravilima i programu FISU
3. Reprezentativne selekcije mlađih uzrasta, shodno pravilima i programima FINA i LEN.
Pojedinu kategoriju iz prethodnog stava (1-3) mogu reprezentovati više selekcija, zavisno od programa međunarodne federacije za aktuelnu takmičarsku sezonu.

Član 4.
Reprezentaciju, u smislu prethodnog člana ovog Pravilnika, čine:
1. Igrači-reprezentativci;
2. Stručni štab reprezentacija i
3. Ostale imenovane osobe koje djeluju za potrebe reprezentativne selekcije .
Član 5.
Uslove za rad i podršku za potrebe reprezentacija obezbjeđuje VPSCG preko svojih:
1. članova (klubova) i
2. organa i radnih tijela (posebno Stručne službe VPSCG).

Član 6.
Godišnji ciklus reprezentativnih aktivnosti, u smislu ovog Pravilnika, određuje se Kalendarom VPSCG, a dijeli se na:
1. Takmičarski period (u principu od juna do septembra), kada se odigravaju najveća takmičenja u organizaciji FINA, LEN, FISU, COMEN, …
2. Pripremni-trenažni period (u principu od oktobra do maja).

II. Opšte odredbe – obaveze aktera

A. Reprezentacija

A.1. Igrači-reprezentativci
Član 7.
Igrači - reprezentativci ( u daljem tekstu: igrači) u smislu ovog Pravilnika, su vaterpolisti, koji su državljani Crne Gore, odabrani od strane nadležnog selektora, a prihvatili su prihvatili učešće u reprezentativnoj selekciji VPSCG za aktuelnu takmičarsku sezonu, bez obzira da li su registrovani za klub iz VPSCG, ili su, po dozvoli VPSCG, članovi nekog inostranog kluba.
“Prihvatanje učešća”, u smislu prethodnog stava ovog člana, podrazumijeva ugovor, u kojem će se razraditi pojedinačna prava i obaveze igrača i VPSCG, potpisan od strane igrača, nadležnog selektora i Direktora VPSCG. Forma i osnovni sadržaj ovog ugovora biće definisani posebnom odlukom SS VPSCG.
U slučaju da su nadležni selektor i igrač dogovorili posebne uslove, Selektor je dužan da sa istim upozna Direktora VPSCG, koji ih dostavlja UO VPSCG na verifikaciju.

Član 8.
Prihvatanjem poziva za reprezentaciju igrači prihvataju obaveze poštovanja odluka i akata VPSCG koji se odnose na rad sa reprezentacijama, a naročito:
• da se na vrijeme odazovu pozivu za reprezentativne akcije;
• da izvršavaju sve zadatke koje im postave članovi Stručnog štaba;
• da vrijeme na reprezentativnim akcijama u potpunosti iskoriste radi što
uspješnijeg predstavljanja vaterpolo sporta Crne Gore;
• da se u svemu pridržavaju instrukcija vođstva reprezentacije i Stručnog
štaba;
• da čuvaju povjerenu sportsku opremu i nadoknade eventualno pričinjenu štetu;
• da svojim ponašanjem i maksimalnim angažovanjem i zalaganjem,
sportskim, moralnim i vaspitnim držanjem dostojno i na svakom mjestu
reprezentuju Crnu Goru i VPSCG;
• da izbjegavaju sve postupke i aktivnosti koje remete ili mogu remetiti
postizanje vrhunskih rezultata, kao i sklad unutar reprezentativne selekcije;

● igrači su u obavezi da striktno poštuju norme i zahtjeve antidoping (WADA)
agencije FINA i drugih nadležnih organizacija;
• da prilikom odlaska u inostranstvo poštuju odredbe ovog Pravilnika,
Pravilnika o registraciji i pravu nastupa vaterpolista u VPSCG i akata
FINA i LEN koja se odnose na učešće u radu nacionalnih selekcija;
• da dosljedno poštujuju preuzete ugovorne obaveze VPSCG prema sponzorima VPSCG;
• da međusobno sarađuju u duhu sportske etike i fer pleja, uvažavanjem iskustva starijih igrača od strane mlađih, a sve u cilju zajedničkog ostvarenja vrhunskih sportskih rezultata;
• da prilikom traženja dozvole za odlazak u inostranstvo obezbijede pisanu izjavu kluba u koji odlaze da će omogućiti učešće u radu reprezentacije u skladu sa usvojenim programima VPSCG.
Nepoštovanje obaveza iz prethodnog stava ovog člana predstavlja disciplinki prekršaj, shodno Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti u VPSCG.
Pozvani igrači “A” reprezentacije za vrijeme priprema i takmičenja imaju pravo na naknade i nagrade, shodno Pravilniku o načinu obračuna i isplata naknada i nagrada igračima i članovima Stručnog štaba “A” reprezentacije.
Igrači-reprezentativci koji su pozvani na pripreme, ukoliko se ne odazovu na početak zajedničkih priprema ili otkažu nastup za pojedina takmičenja, u obavezi su da o tome pisanim putem obavijeste Selektora za vaterpolo.
Selektor za vaterpolo dužan je da informiše Direktora VPSCG i Upravni odbor VPSCG sa predlogom mjera za rješavanje tog problema.
Ukoliko Selektor procijeni da izostajanje igrača sa akcije ili njegovo ponašanje predstavlja disciplinski prekršaj, protiv istog Selektor može pokrenuti disciplinski postupak pred Sudom VPSCG, shodno Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti u VPSCG.

A.2. Stručni štab reprezentacija

Član 9.
Stručni štab svih reprezentativnih selekcija VPSCG čine:
A.2.1. Predsjednik SS VPSCG ili Sportski direktor VPSCG, kao rukovodilac Štaba,
A.2.2. Selektor za vaterpolo VPSCG,
A.2.3. Selektor za mlađe vaterpolo selekcije VPSCG,
A.2.4. treneri reprezentacija,
A.2.5. ljekari, psiholozi i fizioterapeuti,
A.2.6. menadžer reprezentacija i
A.2.7. drugi učesnici na reprezentativnim akcijama.
Stručni štab čine stručnjaci raznih profila, koje imenuje Stručni savjet za vaterpolo VPSCG na predlog nadležnog selektora, a koji rade na pripremama i nastupima reprezentativnih selekcija radi postizanja vrhunskih rezultata.
Stručni štab iz svog sastava formira podštab za svaku reprezentativnu selekciju VPSCG.

Član 10.
A.2.1. Predsjednik SS VPSCG, ili Sportski direktor VPSCG, kao rukovodilac Stručnog štaba:

(Ukoliko UO VPSCG imenuje »sportskog direktora«, isti preuzima ingerencije predsjednika SS VPSCG u smislu ovog Pravilnika, a shodno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u VPSCG):
- nalogodavac je članovima Stručnog štaba,
- koordinira rad svih učesnika u procesu rada sa nacionalnim selekcijama,
- uspostavlja i sprovodi organizaciju, tehnologiju i strategiju stručnog rada,
- u slučaju privremene spriječenosti selektora ili trenera reprezentacije, može da preuzme njegove ingerencije sve do prestanka razloga spriječenosti,
- izdaje obavezujuće instrukcije svim članovima Stručnog štaba,
- odlučuje o angažovanju stručnjaka raznih profila i drugih lica koja učestvuju u radu sa reprezentacijama,
- predlaže mjere za unapređenje rada Stručnog štaba,
- usaglašava planove i programe članova Stručnog štaba za takmičarsku sezonu,
- na osnovu programa, izrađuje predlog budžeta pojedine reprezentativne selekcije,
- dostavlja izvještaje Stručnom savjetu, koji ih analizira i ocjenjuje,
- po svom izboru učestvuje na pojedinim reprezentativnim akcijama,
- obavlja sve one poslove za koje ga ovlasti Skupština ili Upravni odbor VPSCG,
- odlučuje o svim drugim pitanjima vezanim za Stručni štab, a koja nisu ovim Pravilnikom stavljena u nadležnost drugog organa, tijela ili pojedinca.

Član 11.
A.2.2. Selektor za vaterpolo VPSCG (selektor) je izabrano stručno lice, koji neposredno rukovodi “A” reprezentacijom i odgovoran je za njen rad.
Način izbora selektora definisan je Statutom VPSCG.
Po pravilu Selektor se bira na početku olimpijskog ciklusa na period od dvije godine, uz mogućnost produženja mandata na još dvije godine.
Radni status selektora, mogućnost njegovog angažmana za klub iz VPSCG, visina naknade za rad, uređuje se posebnim ugovorom.
Kod zaključenja ugovora iz stava 3 ovog člana naknada za rad utvrdiće se na osnovu programa rada “A” reprezentacije, koji se usvaja na početku takmičarske sezone i broja reprezentativaca koji nastupaju za klubove iz VPSCG, sa kojima će imati organizovan permanentni godišnji rad i na osnovu drugih – uobičajenih standarda.
U slučaju da za vrijeme trajanja mandata Selektora isti podnese ostavku ili bude opozvan ili ova funkcija ostane upražnjena, SS VPSCG će predložiti UO VPSCG kandidata za novog selektora.
U slučaju privremene spriječenosti Selektora, njegovu dužnost će obavljati rukovodilac Stručnog štaba.

Član 12.
Selektor:
Predlaže Upravnom odboru VPSCG, uz prethodno mišljenje Stručnog savjeta, a
u slučaju da ne funkcioniše Stručni savjet, dostavlja direktno Upravnom odboru VPSCG:
- godišnji i četvorogodišnji program rada “A” reprezentacije,
- godišnji kalendar, plan i program akcija “A” reprezentacije,
- izvještaje sa akcija i godišnji izvještaj o sprovedenom programu,
- kandidate za Stručni podštab “A” reprezentacije i njihovo razrješenje,
- igrače i članove Stručnog podštaba “A” reprezentacije za pohvale i nagrade za posebne rezultate,
- donošenje odluka i zaključaka bitnih za stvaranje optimalnih uslova za rad “A” reprezentacije.

Stručnom savjetu za vaterpolo VPSCG:
- daje na mišljenje predloge koji idu prema Upravnom odboru VPSCG,
- predlaže širi spisak reprezentativaca za “A” reprezentaciju,
- podnosi pisani izvještaj o pripremama i svakom takmičenju, u roku od najkasnije 30 dana od dana završetka takmičenja,
- predlaže sva stručna pitanja vezana za rad “A” reprezentacije.

U odnosu na klubove:
- sarađuje sa odgovornim osobama u vezi zajedničkih akcija,
- sarađuje sa trenerima u cilju kvalitetne obuke reprezentativaca,
- utvrđuje periodizaciju potreba “A” reprezentacija i klubova, a što su klubovi dužni da ispoštuju.

U odnosu na “A” reprezentaciju:
- organizuje i sprovodi stručno pedagoški rad,
- prati rad i formu kandidata za reprezentaciju,
- sprovodi periodične, mjesečne, sedmične i dnevne planove i programe rada,
- vodi dnevnik rada,
- vrši izbor reprezentacije za pojedine akcije, te sastav ekipe za pojedinu akciju,
- vodi ekipu na utakmicama,
- donosi odluku o udaljavanju sa priprema ili iz reprezentacije i Stručnog podštaba, bilo kojeg člana, uz obavezno obrazloženje, koje podnosi SS VPSCG.

U odnosu na ostale poslove vezane za vaterpolo sport:
- prati savremene metode stručnog rada na području drugih nauka, vezanih za postizanje vrhunskih rezultata u vaterpolu,
- predlaže, učestvuje i nosilac je poslova u procesu stručnog usavršavanja kadrova,
- predlaže i sprovodi mjere za unaprjeđenje sportske saradnje sa drugim vaterpolo federacijama,
- prati rad, rezultate i formu drugih nacionalnih selekcija,
- obavlja preliminarne dogovore sa kolegama iz drugih vaterpolo federacija u vezi međusobne saradnje i o tome podnosi izvještaje Upravnom odboru i SS V PSCG.
- obavlja i sve ono za što ga ovlaste organi i organizacije VPSCG.

Po pozivu učestvuje u radu Skupštine, Upravnog odbora, SS VPSCG i trenerske organizacije VPSCG.

U sprovođenju programa “A” selekcije, blisko sarađuje sa Predsjednikom, Direktorom i Kancelarijom VPSCG.

Član 13.
A.2.3. Selektor za mlađe reprezentativne selekcije VPSCG je imenovano lice iz redova afirmisanih vaterpolo trenera, koje ima slijedeće obaveze:

- odgovoran je za razvoj i prati realizaciju programa rada svih mlađih
reprezentativnih selekcija VPSCG, u cilju izvršavanja Strategije VPSCG, a
posebno u dijelu stvaranja reprezentativaca;
- prati klupska takmičenja svih uzrasnih kategorija i na osnovu tih zapažanja predlaže mjere za unapređenje rada u klubovima, uključujući i programe individualnog rada igrača kandidata za reprezentativne selekcije;
- u pripremno-trenažnom periodu (oktobar-maj) predlaže kalendar okupljanja za svaki mjesec svih mlađih reprezentativnih selekcija – organizuje ih, učestvuje u sprovođenju i neposredno kontroliše njihov rad; istu obavezu ima i prema perspektivnim igračima (dva godišta najperspektivnijih igrača prije najmlađe reprezentativne selekcije);
- sa spiska trenera koji rade sa reprezentacijama, predlaže SS VPSCG trenere koji će biti zaduženi da prate nastupe igrača za svoje klubove na takmičenjima (na nivou VPSCG, Olimpijskih nada i završnicama regionalnih takmičenja), za svako uzrasno godište. Treneri su u obavezi da svoja zapažanja, u vidu izvještaja, dostave Selektoru, koji ih prosljeđuje SS VPSCG, zajedno sa predlozima mjera za unapređenje rada;
- organizuje i dostavlja izvještaje SS VPSCG sa funkcionalnih testiranja svih mlađih reprezentativaca na početku (septembar) i kraju (maj) klupske takmičarske sezone;
- vodi registar igrača svih mlađih reprezentativnih selekcija u okviru informativnog sistema VPSCG;
- po odluci SS VPSCG vodi dvije reprezentativne selekcije na takmičenjima, a u slučaju da se u pogledu termina podudaraju njihovi nastupi, SS VPSCG verifikuje predlog izbora selekcije koju će voditi Selektor;
- predlaže akcije koje treba da uđu u Kalendar VPSCG za takmičarsku sezonu, a koje usvaja SS VPSCG;
- u sprovođenju programa pojedine mlađe reprezentativne selekcije blisko sarađuje i dogovara se sa rukovodiocem Stručnog štaba reprezentacija i direktorom VPSCG, koji odobravaju uslove pod kojima će se realizovati taj program;
- podnosi SS VPSCG pisani izvještaj o pripremama i svakom takmičenju, u roku od najkasnije 30 dana od završetka takmičenja,
- u dogovoru i saradnji sa Selektorom za vaterpolo predlaže učestvuje i nosilac je dijela poslova u procesu stručnog usavršavanja kadrova,
- predlaže za pohvale i nagrade članove pojedine mlađe reprezentativne selekcije;
- po pozivu učestvuje u radu SS VPSCG.
Način izbora selektora za mlađe reprezentativne selekcije definisan je Statutom VPSCG i u principu selektor se bira na početku olimpijskog ciklusa na period od dvije godine, uz mogućnost produženja mandata na još dvije godine.
Radni status, kao i naknada za rad, selektora, za mlađe reprezentativne selekcije urediće se posebnim ugovorom.
U slučaju da za vrijeme trajanja mandata Selektora za mlađe reprezentativne selekcije isti podnese ostavku, ili bude opozvan ili ova funkcija ostane upražnjena, SS VPSCG će predložiti UO VPSCG kandidata za novog selektora za mlađe reprezentativne selekcije.
U slučaju privremene spriječenosti selektora, njegovu dužnost će obavljati trener koga odredi rukovodilac Stručnog štaba.

Član 14.
A.2.4. Treneri reprezentacija su imenovana lica iz redova afirmisanih vaterpolo trenera koji su postigli posebne rezultate, a čiji su osnovni zadaci da sprovode programe treninga i nastupa, kao i izvršavaju druge zajtjeve za koje ih zaduže selektori.
Sa trenerima koji su angažovani u radu sa reprezentativnom selekcijom tokom čitave godine, ugovorom između VPSCG i takvog trenera utvrdiće se međusobna prava i obaveze.
Trenerima koji su angažovani za pojedine reprezentativne akcije pripadaju naknade za rad u skladu sa posebnom Odlukom UO VPSCG o naknadama trenera.

A.2.4.1. Treneri koji samostalno vode reprezentativnu selekciju: na osnovu plana i programa selektora organizuju i vode trenažni proces, pripreme i nastupe na takmičenjima nacionalne selekcije koja im je povjerena;
- sa utvrđenog šireg spiska igrača predlažu izbor igrača za pripreme i nastup, a o čemu selektor donosi konačnu odluku;
- predlažu pohvale i nagrade za članove selekcije koja im je povjerena;
- za selekciju koja im je povjerena prate rad članova iste, kao i kandidata za nacionalnu selekciju u klubovima i sarađuju sa klupskim trenerima;
- prije početka priprema nacionalnih selekcija, a po dogovoru sa selektorima koordiniraju sa Kancelarijom VPSCG i podnose plan svih potreba u cilju stvaranja uslova za realizaciju programa rada;
- zadužuju potrebnu opremu za pripreme ili akcije reprezentativne selekcije, kao i vode računa o istoj i na kraju akcije je razdužuju kod odgovorne osobe iz VPSCG;
- zadužuju nekog od pomoćnika da prati dolazak, smještaj i ponašanje članova reprezentativne selekcije, a posebno su obavezni da u slučajevima kada se smanji potreba za brojem soba i obroka u hotelu iste blagovremeno otkaže.
Zaduženi trener će ispunjavati dostavljeni obrazac i predati ga odgovornoj osobi iz VPSCG na početku i kraju reprezentativne akcije.
- po pozivu učestvuje u radu SS VPSCG.

A.2.4.2. Treneri specijalisti zaduženi za rad na pripremama i nastupima pojedine
reprezentacije, po nalogu selektora ili prvog trenera:
- učestvuju u izradi predloga programa priprema selekcije u čijem su podštabu;
- sprovode kondicione pripreme;
- posebno rade na specifičnoj obuci golmana, bekova i centara;
- sa reprezentativnim kandidatima uvježbavaju taktičko-tehničke elemente igre;
- vode statističku obradu podataka na utakmicama;
- u slučaju potrebe preuzimaju dužnost prvog trenera na utakmici;
- za selekciju za koju su zaduženi prate rad članova te selekcije i kandidata za nacionalnu selekciju u klubovima i sarađuju sa klupskim trenerima i
- po pozivu učestvuje u radu SS VPSCG.

Član 15.
A.2. 5. Ljekari, psiholozi i fizioterapeuti su imenovana lica iz redova članova Medicinske komisije VPSCG, a čiji je zadatak medicinska zaštita i tretman reprezentativaca, kako u prevenciji, tako i za vrijeme i nakon treninga i nastupa reprezentacija.
Posebna je obaveza ljekara i psihologa da sprovode testiranja (antropometrijska i psihološka) svih kandidata za reprezentativne selekcije i uredno vode medicinsku dokumentaciju o svakom reprezentativcu posebno. Dokumentacija iz ovog stava smatra se službenom tajnom i dostupna je samo rukovodiocu Stručnog štaba i nadležnom selektoru.
Ljekari reprezentacije dužni su da spovedu sve preventivne mjere za vrijeme priprema, a za vrijeme takmičenja da ispoštuju sve radnje vezane za doping kontrolu, propisane od strane FINA i LEN.
Ljekari reprezentacije dužni su da utvrde, ukoliko to od njih zahtijeva selektor ili šef Stručnog štaba, zdravstvenu sposobnost kandidata, u slučaju njegove spriječenosti učestvovanja na reprezentativnoj akciji zbog bolesti ili povrede, a na osnovu ličnog pregleda ili uvida u zdravstvenu dokumentaciju izdatu od strane nadležne zdravstvene ustanove.
Svaki podštab reprezentacije je u obavezi da obezbjedi ljekara, fizioterapeuta, a po potrebi i druge specijaliste medicinske struke.
Sa osobama iz prethodnog stava direktor VPSCG zaključuje poseban ugovor.

Član 16.
A.2. 6. Menadžer reprezentacija je imenovano lice, koji obavlja sve tehničke poslove vezane za pojedinu reprezentativnu selekciju, a naročito:
1. Stara se o obezbjeđenju uslova za sprovođenje sportskih priprema svih
nacionalnih selekcija i to:
a) blagovremeno rezervisanje termina treninga, transfera i neposredno praćenje realizacije istih;
b) vrši rezervaciju svih hotelskih smještajnih kapaciteta, avio karata i sl., po odobrenju direktora VPSCG, i neposredno praćenje realizacije istih;
c) obezbjeđenju opreme i sportskih rekvizita;
d) neposredno vodi i odgovara za vođenje svih evidencija o:
- troškovima prevoza igrača ičlanova stručnih štabova;
- dnevnica igrača i članova stručnih štabova;
- broja nastupa igrača za „A“ reprezentaciju;
- svih drugih materijalnih naknada igrača i članova stručnih štabova
( premije i sl.);
2. Odgovara za organizaciju utakmica – turnira nacionalnih selekcija
( u organizaciji VPSCG );
3. Učestvuje u izradi budžeta u dijelu predloga troškova smještaja i putovanja svih reprezentativnih selekcija,
4. Obavlja svu neophodnu komunikaciju u cilju sprovođenja priprema naših nacionalnih selekcija i priprema predloge dopisa koji se upućuju federacijima, hotelima, organizatorima transfera i sl. ;
5. Izrađuje i blagovremeno dostavlja spiskove pozvanih kandidata za reprezentativne selekcije i blagovremeno ih dostavlja klubovima i Menadžeru za marketing i P.R.;
6. Odgovoran je za obezbjeđenje usluga hotela, transfera i svih drugih potreba reprezentacije u Crnoj Gori;
7. Shodno dostavljenom planu prilikom priprema gostujućih reprezentacija: vrši rezervaciju termina treninga na bazenima, teretanama i brine se o kvalitetnom obavljanju transfera i smještaja, te s tim u vezi ovjerava troškove proizašle iz svih navedenih zaduženja;
8. Stara se o evidentiranju i arhiviranju zapisnika sa utakmica „A“ reprezentacije i mladih selekcija.
9. Obavlja i druge poslove iz domena struke, shodno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u VPSCG.
Menadžer reprezentativnih selekcija u svom radu usko sarađuje sa selektorima, a odgovara direktoru VPSCG i sportskom direktoru.

Član 17.
A.2. 7. Nadležni selektor, u dogovoru sa rukovodiocem Stručnog štaba, može predložiti da se u stručni podštab pojedine selekcije, zavisno od karaktera i značaja priprema i takmičenja, mogu uključiti i drugi učesnici na reprezentativnim akcijama, i to:
- član SS VPSCG,
- sudija,
- snimatelj,
- novinari,
- gosti i druge osobe, koje mogu biti od koristi na predmetnoj akciji.
Učesnici na akcijama iz prethodnog stava biće određeni posebnom odlukom UO VPSCG, a na predlog SS VPSCG, u kojoj će se definisati sastav, prava i obaveze pojedinaca.

a) VPSCG
Član 18.

B.1. Prava i obaveze klubova-članova VPSCG
1. Klubovi iz VPSCG, čiji je igrač i reprezentativac (čl. 7. Pravilnika), moraju tom igraču omogućiti učestvovanje u svim fazama priprema i nastupa reprezentativne selekcije VPSCG.
2. U slučaju objektivne spriječenosti pozvanog igrača da učestvuje na
reprezentativnoj akciji, klub je dužan da blagovremeno o tome upozna nadležnog selektora i Kancelariju VPSCG. U suprotnom, protiv kluba i pozvanog igrača biće pokrenut disciplinski postupak u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti u VPSCG.
3. Klub izabranog reprezentativca obavezan je istom omogućiti adekvatne uslove za ostvarenje posebnog programa rada za reprezentativce, koje je uradio nadležni selektor, a verifikovao SS VPSCG.
4. Klubovi iz VPSCG, čiji je trener istovremeno i trener reprezentacije (čl. 13. Pravilnika), moraju tom treneru omogućiti učestvovanje u svim fazama priprema i nastupa reprezentativne selekcije VPSCG.Klubovi, u cilju ostvarenja zajedničkih interesa i strategije razvoja vaterpolo sporta u Crnoj Gori, po pravilu omogućavaju plaćeno odsustvo svom treneru za vrijeme angažovanja u radu nacionalne selekcije.Ukoliko klub podnosi zahtjev za refundaciju primanja svog trenera za vrijeme odsustva iz navedenog razloga, Direktor VPSCG može da isti prihvati, samo po odobrenju UO VPSCG ili da u dogovoru sa Selektorom predloži kandidata za trenera reprezentacije iz drugog kluba.
5. Klubovi iz VPSCG dužni su da usklade svoje programe rada sa programom rada reprezentativne selekcije.

Član 19.
B.2. Prava i obaveze organa, radnih tijela i organizacija VPSCG

B.2.1. Upravni odbor VPSCG:
1. usvaja ovaj Pravilnik,
2. usvaja i prati strategiju razvoja vaterpola u Crnoj Gori, koju predlaže Stručni savjet za vaterpolo,
3. obezbjeđuje sredstva za izvršenje programa VPSCG,
4. donosi odluku o kandidaturi za organizovanje velikih međunarodnih takmičenja,
5. bira i razrješava Selektora za vaterpolo VPSCG, na predlog Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG, i/ili predsjednika Upravnog odbora VPSCG;
6. bira i razrješava Selektora za mlađe selekcije, na predlog Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG, i/ili predsjednika Upravnog odbora VPSCG;
7. imenuje i razrješava na predlog predsjednika VPSCG, predsjednika i na njegov predlog članove Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG;
8. utvrđuje vođstvo puta reprezentacija za svaku reprezentativnu akciju;
9. razmatra i usvaja izvještaje o radu svojih radnih tijela.

B.2.2. Stručni savjet za vaterpolo VPSCG (SS VPSCG):
1. utvrđuje predlog ovog Pravilnika;
2. utvrđuje predlog Strategije vaterpola u Crnoj Gori za naredni olimpijski ciklus i njenu realizaciju po godinama;
3. utvrđuje program rada za sve reprezentativne selekcije VPSCG, a na predloge Selektora za vaterpolo i Selektora za mlađe vaterpolo selekcije;
4. utvrđuje zajedničku koncepciju rada svih selekcija i u sprovođenju iste usaglašava nastala eventualna odstupanja;
5. predlaže UO VPSCG izbor selektora za vaterpolo VPSCG;
6. predlaže UO VPSCG izbor selektora za mlađe vaterpolo selekcije;
7. usvaja predloge Selektora za vaterpolo VPSCG i Selektora za mlađe vaterpolo selekcije o spiskovima kandidata za sve reprezentativne selekcije VPSCG;
8. upoznaje se sa radom svih reprezentativnih selekcija VPSCG i daje ocjenu njihovog rada i rezultata;
9. usvaja kalendar domaćih i međunarodnih takmičenja;
10. daje mišljenje o programu stručno-pedagoškog rada sa svim reprezentativnim selekcijama VPSCG;
11. predlaže kampove, seminare i tečajeve;
12. imenuje trenere i stručne podštabove svih reprezentativnih selekcija VPSCG, a na predloge selektora;
13. razmatra predloge svojih radnih tijela, kao i njihove izvještaje o radu;
14. može da odredi svoga člana da prati na akcijama pojedinu reprezentativnu selekciju;
15. daje saglasnost za odlazak igrača iz VPSCG u inostrane klubove.

B.2.3. Stručna služba – Kancelarija VPSCG
Sve administrativne i pomoćne poslove za potrebe reprezentacija VPSCG obavlja Stručna služba – Kancelarija VPSCG.
Direktor VPSCG uređuju organizaciju, rad i djelokrug Kancelarije VPSCG i odgovoran je za njen rad.
Djelokrug Stručne službe VPSCG i broj izvršilaca potrebnih za obavljanje poslova i zadataka vezanih za reprezentativne selekcije uređuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe VPSCG, koji donosi UO VPSCG.

a) Posebne odredbe – operacionalizacija Pravilnika

Član 20.
C.1. Pozivanje članova reprezentativne selekcije (reprezentativaca i članova stručnih podštabova)

Selektori su obavezni da na početku perioda priprema, a najkasnije do kraja oktobra, dostave SS VPSCG širi spisak kandidata sa kojeg se pozivaju igrači za pojedina okupljanja, pripreme ili reprezentativne akcije.

Pred početak takmičarskog perioda (jun – septembar), najkasnije 15 dana pred zakazivanje priprema selekcije, selektori su dužni da dostave SS VPSCG:
1. Širi spisak do 20 igrača
2. Program rada sa terminima akcija i osnovnim elementima sadržaja rada

C.1.1. Nalog za pozivanje na pripreme i takmičenja daje nadležni selektor Kancelariji
VPSCG, na osnovu usvojenih spiskova reprezentativaca i članova stručnih
podštabova:
1. Poziv treba da se dostavi svim klubovima, u jednom aktu, najmanje 5 dana
prije okupljanja. U slučaju nužde, naknadni pozivi se mogu dostavljati i u
kraćem razdoblju
2. Poziv treba da sadrži spisak igrača (po klubovima),mjesto i vrijeme
okupljanja i sve potrebne informacije (mjesto i vrijeme okupljanja, način
prevoza, oprema, ...), zavisno od svrhe okupljanja.
3. Poziv, prethodno protokolisan, upućuje se isključivo na memorandumu i sa
e-maila VPSCG (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), sa potpisom selektora (trenera), koji
je nadležan za određenu selekciju; poziv mora biti arhiviran u Kancelariji
VPSCG,
4. Poziv se ne može uputiti bez prethodne ovjere i potpisa od strane selektora;
5. Kancelarija VPSCG, po nalogu direktora VPSCG, odmah pozive dostavlja
pozvanima preko klubova VPSCG, ukoliko su pozvani članovi tih klubova,
odnosno direktnom komunikacijom sa pozvanim, ako isti nisu članovi klubova
iz VPSCG;

6. Pored pozvanim, poziv se dostavlja i članovima SS VPSCG i PR VPSCG,
koji je u obavezi da nakon prijema poziva kontaktira selektora i uputi
medijima potrebnu informaciju;

C.1.2. U studentske selekcije mogu biti pozvani isključivo kadnidati koji imaju
status redovnog ili vanrednog studenta i ispunjavaju uslove FISU;

C.1.3. VPSCG članovima reprezentativne selekcije obezbjeđuje troškove prevoza,
boravka, zdravstvene zaštite, džeparca i druge naknade u skladu sa odlukama
UO VPSCG;

C.1.4. Neopravdani izostanak pozvanog sa akcije iz t. c.1.1. podliježe disciplinskoj i
materijalnoj odgovornosti u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti
VPSCG.

Član 21.
C.2. Nastupi reprezentativne selekcije na takmičenjima

C.2.1. Reprezentativna selekcija na takmičenje uvijek putuje zajedno; izuzetke, u oprevdanim slučajevima, odobrava rukovodilac Stručnog štaba, na predlog nadležnog selektora;

C.2.2. Rukovodstvo reprezentativne selekcije na takmičenju čine:
- vođa puta koga na predlog SS VPSCG određuje UO VPSCG, i koji predstavlja VPSCG na takmičenju; vodi i obavlja sve poslove vezane za tehničku realizaciju konkretne reprezentativne akcije, uz obavezu podnošenja izveštaja nakon završene akcije;
- nadležni selektor, ili prvi trener reprezetacije, sa svim pravima i obavezama iz ovog Pravilnika;
- članovi Stručnog podštaba reprezentacije, sa svojim ingerencijama;
- delegirani član SS VPSCG i drugo stručno osoblje koje odredi UO VPSCG, koji prate i kontrolišu realizaciju Plana i programa rada reprezentativne selekcije, ukazuju na propuste, podnose izveštaje, staraju se o sportskoj saradnji sa predstavnicima i funkcionerima međunarodnih federacija, asocijacija i organizacija...;
- sudija sa liste koju određuje SS VPSCG na početku takmičarske sezone,a na predlog Komisije za sudijska i delegatska pitanja;
- ljekar, psiholog, fizioterapeut;
- snimatelj;
- sportski novinari u funkciji promocije vaterpola i
- gosti i druge osobe, koje mogu biti od koristi na pojedinoj reprezentativnoj akciji.
Sastav pojedine reprezentacije za konkretnu akciju predlaže Stručni štab reprezentacija, a konačnu odluku donosi UO VPSCG.

Član 22.
C.3. Zdravstvena zaštita

C.3.1. Preventivna zdravstvena zaštita, u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva:
- permanentnu zdravstvenu zaštitu reprezentativaca u njihovim klubovima;
- blagovremeno reagovanje na svaki zdravstveni problem reprezentativaca;
- praćenje realizacije svih sistematskih ljekarskih pregleda reprezentativnih kandidata na početku takmičarske sezone (u trajanju od 6 mjeseci);
- obavezno organizovanje sistematskih ljekarskih pregleda reprezentativnih kandidata najkasnije 7 dana prije početka priprema za nastup nacionalne selekcije;
- antropometrijske i psihološke testove svih reprezentativnih kandidata;
- vođenje i čuvanje zdravstenih kartona svih reprezentativnih kandidata; ovi kartoni nisu javni dokument, već su dostupni, pored ljekara reprezentacije, samo rukovodiocu Stručnog štaba, nadležnom selektoru ili prvom treneru, uz obavezu čuvanja tajne;
Za sprovođenje i kontrolu zdravstvene zaštite zadužena je Medicinska komisija VPSCG.

C.3.2. Zdravstvena zaštita na reprezentativnim akcijama, u smislu ovog Pravilnika
podrazumijeva:
- permanentnu zdravstvenu zaštitu reprezentativaca na pripremama i takmičenjima;
- obavezu reprezentativaca da nadležnom ljekaru ukažu na eventualni zdravstveni problem, kao i da ga obavijeste o terapijama i korišćenim ljekovima u prethodnom periodu;
- adekvatnu intervenciju u slučaju povrede ili bolesti reprezentativca ili člana ekipe za vrijeme priprema i nastupa reprezentacije;
- planiranje i obezbjeđenje dovolje količine ljekova i zdravstvenog materijala za pojedinu reprezentativnu akciju;
Za sprovođenje i kontrolu zdravstvene zaštite iz t.c.3.2. zadužen je ljekar koji je član stručnog podštaba reprezentativne selekcije VPSCG.

B. Prelazne i završne odredbe
Član 23.
Do usvajanja Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti u VPSCG, prema prekršiocu normi iz ovog Pravilnika, Sud VPSCG će, po zahtjevu i prijavi nadležnog selektora, ili šefa Stručnog štaba, izreći ove mjere:
23.1. igraču za nepoštovanje obaveza iz čl. 8. st. 1. – opomenu ili suspenziju na
određeno vrijeme (važeću za reprezentativne i klupske akcije);
23.2. odgovornoj osobi za nepoštovanje obaveza iz čl. 12-16. – opomenu,
novčanu kaznu do 30% visine mjesečnih primanja na period od 1 do 3
mjeseca, suspenzija na period od 1 do 6 mjeseci u učestvovanju u radu
nacionalnih selekcija;
23.3. odgovornoj osobi u klubu za nepoštovanje obaveza iz čl. 18. B.1. – opomenu ili
zabranu vršenja dužnosti u VPSCG na period od 1 do 12 mjeseci;
23.4. odgovornoj osobi za nepoštovanje obaveza iz čl. 20. C.1. – opomenu ili
novčanu kaznu do 30 % mjesečnih primanja na period od 1 do 12 mjeseci;
23.5. igraču ili članu Stručnog štaba za neprimjereno ponašanje na reprezentativnoj
akciji– opomenu ili suspenziju na određeno vrijeme na period od 1 do 12 mjeseci ili novčanu kaznu do 50 % mjesečnih primanja na period od 1 do 3 mjeseca.

Član 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.
Pravo tumačenja ovog Pravilnika daje Stručni savjet za vaterpolo VPSCG.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaju da važe odredbe Odluke o djelokrugu rada Stručnog štaba reprezentacija VPSCG (Budva, 29.11.2006).


UPRAVNI ODBOR VPSCG

Predsjednik VPSCG, Srđan Kovačević